Paragrafen

Lokale heffingen

Vanaf 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoorden van toepassing. Hierdoor zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld ‘Ondersteuning organisatie’.
Door deze wijziging staan op de taakvelden niet meer de integrale kosten waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is. De overhead wordt extra comptabel toegerekend.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden Riolering, Afval en Begraafplaatsen (programma 7), Wonen en bouwen (programma 8) en Burgerzaken (programma 9). Per activiteit wordt een overzicht gemaakt van de directe kosten zoals deze op het taakveld zijn begroot.

De totale kosten van het taakveld Ondersteuning organisatie zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op andere taakvelden zijn verantwoord, wat leidt tot een opslagpercentage voor overhead. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen van de kosten van de organisatie en berekening van het opslagpercentage voor overhead.
Voor het inzichtelijk maken of tarieven kostendekkend zijn, wordt per heffing een berekening gemaakt. Deze berekeningen worden jaarlijks bij de belastingverordeningen door de raad vastgesteld. In deze berekening zijn opgenomen:

  • De begrote kosten op het taakveld;
  • De begrote directe salariskosten op het taakveld;
  • De opslag op de directe salariskosten voor overhead ;
  • Compensabele BTW;
  • Begrote opbrengsten.

Over de boekwaarde van de investeringen wordt 2% omslagrente berekend, dit is een onderdeel van de begrote kosten op het taakveld.

In onderstaand overzicht staan de berekeningen of tarieven kostendekkend zijn geweest.

Kostendekkendheid belastingtarieven

Riolering

Afval-inzameling

Begraaf-plaats

Markt gelden

Leges

Kosten taakveld

€ 1.440.756

€ 1.247.147

€ 100.858  

€  20.958

€ 718.021

Inkomsten taakveld

€ 27.620

€  3.458

€ 594.453

Netto kosten taakveld

€ 1.440.756

€ 1.247.147

€ 73.238

€ 17.500

€ 123.568

Toe te rekenen kosten

Overhead

€ 189.199

€ 86.649

BTW

€ 209.517

€ 327.511

Totale kosten

€ 1.839.472

€ 1.661.307

Dotatie voorziening i.v.m. overschot

€ 106.725

Opbrengst heffing

€ 1.946.197

€ 1.229.202

Dekkingspercentage

100%

73,9%

27,39%

16,50%

82,79%

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02