Paragrafen

Lokale heffingen

De ontwikkeling van de gemeentelijke lasten is mede gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit!’:

  • Handhaven structureel en reëel evenwicht.
  • Een zo laag mogelijke lastendruk en indien mogelijk een verlaging van de lastendruk.
  • Geen verdere verhoging van de toeristenbelasting.
  • Tarieven rioolheffingen moeten meerjarig kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.
  • De hoogte van de tarieven voor de rioolheffingen is gekoppeld aan het vaststellen van een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betekent meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie. Sinds 2018 ligt – na een periode van forse groei van de BsGW – de focus op kwaliteitsverbetering. Hiervoor is een ondernemingsplan opgesteld. Er is een gewijzigde GR voorgelegd aan het bestuur. Hierover vindt begin 2021 definitieve besluitvorming plaats.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02