Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeente Gennep kent verschillende retributies:

  • leges.
  • overige retributies (zoals marktgelden en de begraafplaatsrechten).

Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Om de kostendekkendheid te handhaven moeten de meeste legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Bij de leges wordt per artikel vastgelegd wat de kostprijs is en welk tarief er wordt opgenomen. Voor algemene dienstverlening of informatieverstrekking die geleverd wordt zonder dat daaraan een aanvraag ten grondslag ligt, kan geen leges worden geheven. Ook voor bijvoorbeeld milieuzaken en handhaving mag wettelijk gezien geen leges geheven worden. Hierdoor zijn de totale kosten hoger dan wat er aan leges geheven wordt/mag worden. De kostendekkingsberekening voor de verordening als geheel zit bij het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen.

Overige retributies

Voor specifieke diensten gelden nog afzonderlijke regelingen voor retributies. Ook hiervoor geldt dat om de kostendekkendheid te handhaven de meeste legestarieven moeten stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 20:07:33 met de export van 06/14/2021 19:57:02